Обща информация

Програма VIVACOM Регионален грант е една от нашите обществено отговорни инициативи, чиято цел е да подкрепя проекти на граждански организации, които се развиват в малки или по-големи населени места от цялата страна. Програмата се реализира чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /грант/.

През 2020-2021 г. организираме Програмата за шеста поредна година. Наградният фонд в шестото издание е 60 000 лв. Стойността на гранта, който може да получи всеки проект, е до 5 000 лева, а продължителността на проекта следва да бъде до 1 година. Няма ограничения нито за сферите, в които ще се развиват инициативите, нито за броя проекти, които една организация може да подаде, нито за това дали е получила финансова подкрепа от Програмата през предходна година. За нас е важно все повече добри идеи да се състезават за това да променят местата, в които живеем, работим, обичаме.

Ние вярваме, чевъв всеки български град или село има много хора с добри идеи за промяна. Програмата VIVACOM Регионален грант цели да открие тези идеи и да ги подкрепи. Търсим онези от тях, които правят добро, сближават хората, развиват местата, в които живеем, или просто ни карат да се чувстваме щастливи.   Какво подкрепя Регионалният грант?

Какво подкрепя Регионалният грант?

Програма VIVACOM Регионален грант подкрепя проектни предложения на граждански организации, които едновременно покриват 3 ключови критерия:

 1. Полза от реализирането на инициативата или решаването на проблем за конкретна общност – при оценяване на проекта ще се преценява адекватността на поставения проблем или на инициативата, доколко предложените дейности могат да постигнат желаните резултати, както и доколко са адекватни предвидените средства;
 2. Въвличане на местната общност – при оценяване на проекта ще се преценява доколко инициативата дава възможности за участие на повече хора, изграждане на партньорства, ангажиране на институции в решаване на поставения проблем;
 3. Новаторство – при оценяване на проектите ще се преценява доколко инициативата предлага нов начин за решаване на проблем или намира решения по въпроси, които досега не са били адресирани.

Програмата няма ограничения за сферите, в които ще се развиват идеите.

Внимание! Програмата НЕ подкрепя:

 • Проекти, свързани с религиозна или политическа дейност;
 • Проекти, които са изцяло за закупуване на оборудване или ремонт на материална база;
 • Медицинско лечение или процедури;
 • Хуманитарни помощи или благотворителни дарения;
 • Покриване на лихви по заеми;
 • Дейности, насърчаващи към насилие и омраза.

Кой може да кандидатства?

Допустими кандидати в конкурса за финансова подкрепа в Програма VIVACOM Регионален грант са:

 • Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза;
 • Народни читалища; 
 • Настоятелства към училища и детски градини, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, в партньорство с училища и детски градини.

В Програмата могат да кандидатстват и организации, които са получили финансова подкрепа от Програмата през предходна година, но само с идея, която е различна от вече подкрепената.

Внимание! Програмата НЕ подкрепя проекти на:

 • Вероизповедания;
 • Политически партии и свързани с тях организации;
 • Бизнес асоциации;
 • Синдикални организации;
 • Общини и асоциации на местните власти.

Кандидатстване

Кампанията за набиране на предложения в шестото издание на Програмата започва на 26 ноември 2020 г. и продължава до 19 януари 2021 г. (периодът е актуализиран след удължаване на крайния срок). Подкрепените идеи ще бъдат обявени в началото на март 2021 г.

Проектните предложения се изпращат само онлайн чрез попълване на електронен формуляр за кандидатстване на: www.vivacomfund.bg/regionalgrant/apply

Вижте Общите условия и правила на Програма VIVACOM Регионален грант.

Идеите, одобрени да получат нашата подкрепа, ще бъдат представени на сайта на VIVACOM Fund www.vivacomfund.bg, на сайта на Български център за нестопанско право www.bcnl.org и на Информационния портал за неправителствените организации в България (НПО Портал) www.ngobg.info

Актуални срокове в Програмата

 • Кандидатстване с проектни предложения: 26.11.2020 г. – 19.01.2021 г.
 • Оценяване на проектите: 13.01.2021 г. – 17.02.2021 г.
 • Обявяване на печелившите: в началото на март 2021 г.
 • Сключване на договорите и започване на изпълнение на дейностите по проектите: от април 2021 г.

Следете www.vivacomfund.bgwww.bcnl.org и www.ngobg.info за промени в сроковете за кандидатстване и обявяване на спечелилите проекти.

За въпроси и контакти

За въпроси, свързани с кандидатстване в шестото издание на Програма VIVACOM Регионален грант 2020-2021 и при последващо изпълнение на одобрените за финансова подкрепа проекти, може да се свържете с екипа на Български център за нестопанско право /БЦНП/ на тел.: /+359/ 888-519-991 или на имейл адреса на Програмата: regional.grant@vivacom.bg.

Обща информация за Програма VIVACOM Регионален грант ще намерите на сайта на VIVACOM Fund www.vivacomfund.bg и на сайта на Български център за нестопанско право www.bcnl.org.

Програма VIVACOM Регионален грант се организира и провежда от VIVACOM в партньорство с Български център за нестопанско право (www.bcnl.org) и Информационния портал за неправителствените организации в България (www.ngobg.info)