За Vivacom Регионален грант VIII

Програма Vivacom Регионален грант е една от нашите обществено отговорни инициативи, чиято цел е да подкрепя значими проекти на граждански организации във всички населени места от цялата страна. Програмата се реализира чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /грант/. 

Провеждаме 8 издание на програмата през 2022-2023 г., продължавайки фокусирането на подкрепата ни в най-актуалните проблеми на това десетилетие, свързани с опазването на околната среда и образованието. Затова в новото издание Vivacom ще дари фонд от 60 000 лева за най-добрите проекти с образователен и природозащитен потенциал, които решават актуални проблеми за местните общности в малките и големи населени места. 

Програмата се реализира чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /грант/. Стойността на гранта, който може да получи всеки проект, е  до 5 000 лева. Продължителността на проекта следва да е до 1 година, след получаване на финансирането. Всяка организация може да участва с повече от 1 проект. В програмата могат да кандидатстват и организации, които вече са получили финансова подкрепа през предходна година. 

Краен срок за кандидатстване до 11.01.2023 г. в 23:59 часа.

Победителите ще бъдат обявени през март 2023 г. 

Какво подкрепя програмата?

Vivacom Регионален грант подкрепя проекти на граждански организации в сферите на образованието и на опазването на околната среда, които едновременно покриват 3 ключови критерия:

 1. ОБРАЗОВАТЕЛНА ИЛИ ПРИРОДОЗАЩИТНА НАСОЧЕНОСТ – при оценяване на проекта ще се преценява доколко предвидените в него дейности имат образователен характер и подходи за развиване на знания и умения (за всякакви възрастови групи), или съответно са насочени към опазването и възстановяването на околната среда и повишаване на природозащитната култура.
 2. ПОЛЗА ОТ РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ИНИЦИАТИВАТА ИЛИ РЕШАВАНЕТО НА ПРОБЛЕМ ЗА КОНКРЕТНА ОБЩНОСТ– при оценяване на проекта ще се преценява адекватността на поставения проблем или на инициативата, доколко предложените дейности могат да постигнат желаните резултати, както и доколко са адекватни предвидените средства;
 3. ВЪВЛИЧАНЕ НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ – при оценяване на проекта ще се преценява доколко инициативата дава възможности за участие на повече хора, изграждане на партньорства, ангажиране на институции в решаване на поставения проблем;

Кой може да кандидатства?

Допустими кандидати в конкурса за финансова подкрепа в програма Vivacom Регионален грант са:

 • Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза;
 • Народни читалища; 
 • Настоятелства към училища и детски градини, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, в партньорство с училища и детски градини.

Vivacom Регионален грант НЕ подкрепя:

 • Проекти, свързани с религиозна или политическа дейност;
 • Проекти за закупуване на оборудване или ремонт на материална база;
 • Медицинско лечение или процедури;
 • Дейности, насърчаващи към насилие и омраза.

Срокове

Кандидатсвтането започва на 28 ноември 2022 г. и приключва на 11 януари 2023 г. в 23:59 часа.  Формуляри, получени след обявения краен срок за подаване, няма да бъдат разглеждани.

Кандидатства се само онлайн чрез попълване на електронния формуляр на: https://vivacomfund.bg/regionalgrant/apply/

График на програмата

 • Кандидатстване с проектни предложения: 28.11.2022 г. – 11.01.2023 г.
 • Оценяване на проектите: януари – февруари 2023 г.
 • Обявяване на победители: март 2023 г.
 • Сключване на договорите и започване на изпълнение на дейностите попроектите: април-май 2023 г.

За повече информация относно условията и начина за кандидатстване:

За въпроси и контакти

За въпроси, свързани с кандидатстване в осмото издание на програма Vivacom Регионален грант, както и при последващо изпълнение на одобрените за финансова подкрепа проекти, може да се свържете с екипа на Български център за нестопанско право по имейл на: regional.grant@vivacom.bg.

За евентуални промени в графика на програмата, обявяване на победителите и обща информация за Vivacom Регионален грант следете: сайта на Vivacom Fund:www.vivacomfund.bg, сайта на Български център за нестопанско право: www.bcnl.org и НПО Портала: www.ngobg.info.