Обща информация

Програма VIVACOM Регионален грант е една от нашите обществено отговорни инициативи, чиято цел е да подкрепя проекти на граждански организации, които се развиват в малки или по-големи населени места от цялата страна. Програмата се реализира чрез предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /грант/.

През 2019-2020 г. организираме Програмата за пета поредна година. Наградният фонд в петото издание е  60 000 лв. Стойността на гранта, който може да получи всеки проект, е до 5 000 лева, а продължителността на проекта следва да бъде до 1 година. Няма ограничения нито за сферите, в които ще се развиват инициативите, нито за броя проекти, които една организация може да подаде, нито за това дали е финансирана през предходна година. За нас е важно все повече добри идеи да се състезават за това да променят местата, в които живеем, работим, обичаме.

Ние вярваме, чевъв всеки български град или село има много хора с добри идеи за промяна. Програмата VIVACOM Регионален грант цели да открие тези идеи и да ги подкрепи. Търсим онези от тях, които правят добро, сближават хората, развиват местата, в които живеем, или просто ни карат да се чувстваме щастливи.  

Какво подкрепя Регионалният грант?

Програма VIVACOM Регионален грант подкрепя проектни предложения на граждански организации, които едновременно покриват 3 ключови критерия:

 • Полза  от реализирането на инициативата или решаването на проблем за конкретна общност – при оценяване на проекта ще се преценява адекватността на поставения проблем или на инициативата, доколко предложените дейности могат да постигнат желаните резултати, както и доколко са адекватни предвидените средства;
 • Въвличане на местната общност – при оценяване на проектите ще се преценява доколко инициативата дава възможности за участие на повече хора, изграждане на партньорства, ангажиране на институции в решаване на поставения проблем;
 • Новаторство – при оценяване на проектите ще се преценява доколко инициативата предлага нов начин за решаване на проблем или намира решения по въпроси, които досега не са били адресирани.

Програмата няма ограничения за сферите, в които ще се развиват идеите.

Внимание! Програмата не подкрепя:

 • Проекти, свързани с религиозна или политическа дейност;
 • Проекти, които са изцяло за закупуване на оборудване или ремонт на материална база;
 • Медицинско лечение или процедури;
 • Хуманитарни помощи  или благотворителни дарения;
 • Покриване на лихви по заеми;
 • Дейности, насърчаващи към насилие и омраза

Кой може да кандидатства?

В конкурса за финансиране могат да кандидатстват:

 • Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в обществена полза;
 • Читалища; 
 • Настоятелства към училища и детски градини, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел в обществена полза, в партньорство с училища и детски градини.

За финансиране могат да кандидатстват и организации, които са получили финансиране по Програмата през предходна година, но само с идея, която е различна от вече подкрепената.

Внимание! По Програмата не се подкрепят проекти на:

 • Вероизповедания;
 • Политически партии и свързани с тях организации;
 • Бизнес асоциации;
 • Синдикални организации;
 • Общини и асоциации на местните власти.

Кандидатстване

Кампанията за набиране на предложения в петото издание на Програмата започва на 21 ноември 2019 г. и продължава до 12 януари 2020 г. Подкрепените идеи ще бъдат обявени в началото на март 2020 г.

Проектните предложения се изпращат само онлайн чрез попълване на електронен формуляр за кандидатстване на:  www.vivacomfund.bg/regionalgrant/apply

Вижте Общите условия и правила на Програма VIVACOM Регионален грант.

Идеите, които бъдат одобрени и получат нашата подкрепа, ще бъдат представени на сайта на VIVACOM Fund www.vivacomfund.bg, на сайта на Български център за нестопанско право www.bcnl.org и на Информационния портал за неправителствените организации в България (НПО Портал) www.ngobg.info

Срокове за кандидатстване

 • Кандидатстване с проекти – 21.11.2019 г. – 12.01.2020 г.;
 • Оценяване на проектите – 13.01.2020 г. – 17.02.2020 г.;
 • Обявяване на печелившите – в началото на март 2020 г.
 • Сключване на договорите и започване на изпълнение на дейностите по проектите – от април 2020 г.

Следете www.vivacomfund.bg, www.bcnl.org и www.ngobg.info за промени в сроковете за кандидатстване и обявяване на финансираните проекти.

За въпроси и контакти

За въпроси, свързани с кандидатстване в петото издание на Програма VIVACOM Регионален грант 2019 – 2020, може да се свържете с екипа на Български център за нестопанско право на тел.: 088 851 99 91 и /02/ 981 66 17 или да пишете на електронна поща: regional.grant@vivacom.bg.

Повече информация може да намерите на www.vivacom.bg и www.bcnl.org.

Програма VIVACOM Регионален грант се организира и провежда от VIVACOM в партньорство с Български център за нестопанско право (www.bcnl.org) и Информационния портал на неправителствените организации в България (www.ngobg.info).