Екология

Енергийна ефективност и емисии на въглероден диоксид

За VIVACOM инвестициите в енергийна ефективност са неразделна част от бизнеса. Решенията за тях не са самоцелни, а се правят на базата на детайлен анализ на възвръщаемостта във всеки конкретен случай и технология. Увеличението на броя и типа услуги, ръста в трафика на потребителите, разширяването на покритието са процеси свързани с изграждане и поддържане на инфраструктура, която потребява значителни количества енергия. Повече от половината от енергията, нужна за да могат нашите потребители да се възползват от мобилни или фиксирани услуги, се потребява в мрежата и центровете ни за данни. Наш постоянен стремеж е увеличаването на ефективността им и постигането на оптимално потребление спрямо ръста на бизнеса ни. През 2019 г. постигнахме оптимизация, отчетена през 14% намаление в индикатора за енергийна ефективност в мрежата, който представлява съотношение между потребената енергия за фиксираната и мобилната ни мрежа (в мегаватчаса) и обема на крайния клиентски трафик (в терабайти).

През 2019 г. инвестирахме в датчици за офисите, които засичат движението и температурата в помещенията и при необходимост включват или изключват климатиците, а според сезона повишават или намаляват температурата. В най-големия информационен център имахме проект за подновяване на климатиците. Тъй като това е най-големият ни консуматор на електричество в мрежата, проектът доведе до намаление с над 20% в потреблението на електричество за този център. В една от офисните ни сграда в Хасково сменихме отоплителната система с такава, отговаряща на най-съвременните изисквания за ефективност.

Тази инвестиция беше изключително успешна, тъй като беше постигнато намаляване на енергията до 50%. Въвеждаме и ново поколение радиомодули, които са с 30% по-ефективни от досегашните. Неизменна част от работата ни са ежедневните пътувания на нашите търговски представители

и техническите екипи до клиентите ни. Въпреки това успяхме да намалим общия брой автомобили със 7% в сравнение с 2018 г. Автопаркът ни се състои от 1 297 автомобила, предимно дизелови, бензинови, няколко LPG и 33 хибридни автомобила. Важна задача е оптимизирането на пътуванията и маршрутите на служителите ни. Това позволява да намалим потреблението на горива и емисиите замърсители на въздуха, особено в градска среда, където е най-нужно. Благодарение на усилията ни в тази посока през 2019 г. потреблението на гориво е намаляло с 8%.

Управление на отпадъците / Кръгова икономика

VIVACOM съзнава отговорността си по отношение управлението на отпадъци, генерирани от оперативната дейност на компанията. С обхват на услугите и инфраструктура в цялата страна действията ни в посока намаляване на количеството отпадъци и максимално ефективното използване на ресурси са изключително значими за околната и социалната среда. Всички наши оперативни точки разполагат със значително количество електронно оборудване, което има определен цикъл на живот и краят му следва да бъде адекватно планиран. Стремим се минимално количество отпадъци да бъдат депонирани и максимална част от оборудването да получава втори живот чрез повторна употреба или рециклиране.

През 2019 г. 257 тона телеком оборудване беше извадено от употреба и предадено за рециклиране, като е постигнато намаление в сравнение с 278 тона през 2018 г. През 2019 г. увеличихме дела на обновеното и вкарано в повторна употреба оборудване за крайни потребители на 59% спрямо 41% през 2018 г. Фиксираната ни мрежа също търпи регулярни обновления, което през 2019 г. генерира 956 тона отпадъци от кабели, като всички те бяха предадени за рециклиране. Продължаваме да полагаме усилия за намаляване на издадените хартиени фактури и да стимулираме клиентите ни да преминат към електронни такива. Издаването на хартиени фактури е свързано с потребление на хартия, транспорт на документа до адрес, човешки ресурс за реализиране на доставката – всичко това може да бъде заместено от 1 електронно писмо. През 2019 за поредна година все повече абонати осъзнаха значимостта на подобна оптимизация и преминаха към електронни фактури. Това са 831 789 бр. или 49% от всички издадени през 2019 г. фактури. За същия период потреблението ни на копирна хартия е 54 260 пакета. Въведохме мобилни принтери за екипите, посещаващи клиентите. По този начин оптимизирахме употребата на хартия при предоставяне на услуга с 24% за 2019 спрямо 2018 г.