ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
краен срок за кандидатстване - 07.01.2018г.
ЗАЩО НИЕ? (информация за организацията)
Име на проекта
Вид на организацията
Име на организацията
Представляващ
Тип на населеното място
Адрес на организацията
Контакти (телефон и електронна поща)
Интернет страница
Отговорник за проекта (име, фамилия)
Мобилен телефон на отговорника
Електронна поща на отговорника
Мисия на организацията
Опишете кратко и ясно мисията на организацията. Полето е с лимитиран брой символи - 400
Последни 2 инициативи
(или ключови инициативи в последните 3 години)
Полето е с лимитиран брой символи - 1000
ФИНАНСОВА ИНФОРМАЦИЯ
Приходи 2016, BGN
Приходи 2015, BGN
Списък на ключовите източници на средства
Избройте до 5 ключови източника на финансиране на организацията през последните 2 години. Полето е с лимитиран брой символи - 400
ЗАЩО ТАЗИ ИДЕЯ? (представяне на проекта)
Какъв е проблемът, който искате да разрешите?
Разкажете кратко и ясно какво е провокирало идеята и защо това е важно за хората и мястото, където ще я реализирате? Полето е с лимитиран брой символи - 1500
Каква е идеята, за която търсите подкрепа?
Разкажете ни кратко и ясно вашия проект и неговите цели. Полето е с лимитиран брой символи - 1000
Какво искате да направите?
Избройте конкретните дейности, които планирате в проекта си, кратко опишете всяка една от тях и посочете количествени или качествени параметри за изпънението им. Полето е с лимитиран брой символи - 1000
Индикатори за оценяване на успеха на проекта
Избройте основните индикатори, чрез които ще имерите ефекта от вашия проект. Полето е с лимитиран брой символи - 1000
Какви резултати ще постигнете? –
(конкретни и по-общи за промяна на средата)
Какво ще промените, ако вашата идея се реализира и какво за вас би било успех. Полето е с лимитиран брой символи - 1500
Кого ще привлечете, за да сте по успешни?
Полето е с лимитиран брой символи - 500
ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ
ДЕЙНОСТИ СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
  1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 11 мес. 12 мес.

научи повече

БЮДЖЕТ
Какви разходи и в какъв размер ще покриете с подкрепата по Програмата, каква е връзката на всеки разход с планираните дейности
ВИД НА РАЗХОДАСУМА НА РАЗХОДА В ЛЕВАОБОСНОВКА
Обща сума (бюджет):
Прикачи други материали
Всички кандидати имат възможност да приложат и снимки или други материали, с които да подкрепят проекта си. Допустимите формати за прикачване на материали са word, pdf, excel. Допустимият размер за ъплоуд на файл е 100 MB.
* Недопустими разходи:

• Разходи за закупуване на земя или сгради;
• Разходи за покриване на заеми или лихви по заеми;
• Разходи, непряко свързани с предложения проект, ако надхвърлят 10 % от исканата сума.
• Разходи, които са извършени преди или след периода на действие на договора за финансиране.


Разходване на средства за недопустими разходи ще се третира като нарушение на договора с
VIVACOM и компанията ще поиска връщането им.
Допустимост на разходите – направените разходи трябва да са допустими, което включва тяхната
проверка да е по съответствие с изискванията на Програмата и договора, както и документална
обоснованост – наличие на разходоправдателни и платежни документи.